Over Oerol

Vacatures

Werken bij Oerol betekent werken aan het grootste festival voor locatiekunst van Europa. En het eiland Terschelling krijg je er gratis bij!

Op dit moment zijn wij op zoek naar twee leden voor de Raad van Toezicht. Zie hieronder.
We are currently looking for two members for the Supervisory Board. See below.

Heb je interesse om stage te lopen bij Oerol? We nodigen iedereen uit om een mail met motivatie te sturen naar info@oerol.nl. Ook zoeken we vrijwilligers voor tijdens het festival. Kijk daarvoor op de speciale pagina voor vrijwilligers.

Twee vacatures Raad van Toezicht Oerol (English below)

De Raad van Toezicht heeft tot taak om, vanuit een onafhankelijke positie, toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de Stichting Oerol. Tevens fungeert de Raad als werkgever voor de algemeen directeur/bestuurder en staat die bij met advies waar nodig. De Raad heeft een toetsende rol bij de bewaking van de doelstellingen van de organisatie en ziet toe op de financiële positie van Oerol.
De Raad vergadert vijf à zes keer per jaar in Harlingen en tenminste één maal per jaar op Terschelling; de leden wonen (een deel van) het festival op het eiland bij. De Raad bestaat uit onbezoldigde (bestuurs-)leden.

Op dit moment zijn er twee vacatures binnen de Raad van Toezicht:
1) een lid met bedrijfseconomische kennis en ervaring, c.q. een financiële of accountancy-achtergrond;
2) een lid met kennis en ervaring op het gebied van marketing (ook online), fondsenwerving en sponsoring (publieke fondsen en de zakelijke en particuliere markt).

De Raad volgt de codes Cultural Governance en Culturele Diversiteit. De Raad hecht aan een open samenwerking in teamverband.

Geïnteresseerd? Wij ontvangen graag voor 27 maart 2020 een motivatiebrief met CV op sollicitatie@oerol.nl.
Voor vragen kan je terecht bij Siart Smit, algemeen directeur, via siart@oerol.nl.

Two vacancies Oerol Supervisory Board

The Supervisory Board has the task, from an independent position, of overseeing the general course of affairs within the Oerol Foundation. The Supervisory Board also acts as an employer for the managing director/director and assists with advice where necessary. The Board has a monitoring role in monitoring the objectives of the organization and oversees the financial position of Oerol.
The Council meets five to six times a year in Harlingen and at least once a year on Terschelling; the members attend (part of) the festival on the island. The Board consists of unpaid (board) members.

There are currently two vacancies within the Supervisory Board:
1) a member with business economic knowledge and experience, or a financial or accountancy background;
2) a member with knowledge and experience in the field of marketing (including online), fundraising and sponsorship (public funds and the business and private market).

The Supervisory Board follows the codes Cultural Governance and Cultural Diversity. The Council attaches great importance to open teamwork.

Interested? We would like to receive a motivation letter with resume before March 27, 2020 at sollicitatie@oerol.nl.

For questions, please contact Siart Smit, general manager, via siart@oerol.nl.

Deel deze pagina