Over Oerol

Vacatures

Werken bij Oerol betekent werken aan het grootste festival voor locatiekunst van Europa. En het eiland Terschelling krijg je er gratis bij!

Op dit moment zoekt Oerol Twee leden Raad van Toezicht.

Functieomschrijving:

De Raad van Toezicht van de Stichting Terschellings Oerol Festival zoekt twee nieuwe leden met kennis van a) het artistiek inhoudelijke gebied en b) marketing en/of fondsenwerving en sponsoring.

Raad van Toezicht
De Raad heeft tot taak om, vanuit een onafhankelijke positie, toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de Stichting Oerol. Tevens fungeert de Raad van Toezicht als werkgever voor de directeur-bestuurder en staat die bij met raad en advies waar nodig of expliciet gevraagd. De Raad van Toezicht heeft een toetsende rol bij de bewaking van de doelstellingen van de organisatie en ziet toe op de financiële positie.

De Raad vergadert vijf à zes keer per jaar in Harlingen en (ten minste één keer) op Terschelling. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van éénmalige herbenoeming voor nog eens vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht worden niet bezoldigd voor hun toezichthouderschap, onkosten worden vergoed. Stichting Oerol volgt de Cultural Governance code en de Code Culturele Diversiteit.

De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht voor het langetermijnbeleid zijn:
• Hoge artistieke kwaliteit in producties en werk van enthousiaste makers en spelers.
• Goede relaties met oud en nieuw publiek, trouwe Vrienden, onmisbare vrijwilligers, de zeer betrokken eilandgemeenschap, sponsors en subsidiegevers.
• Versterken financiële soliditeit door verhoging van het aandeel vaste (subsidie)inkomsten, versterking van reserves en een adequaat risicomanagement.
• Blijvend succesvol ondernemerschap met plannen en acties voor tenminste het behoud en zo mogelijk de groei van de support van vrienden en bedrijven.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het volgende van belang:
• Kennis van en affiniteit met de organisatie en de culturele productie van Stichting Oerol.
• Diversiteit ten aanzien van deskundigheid, ervaring en vaardigheden en tevens in geslacht, leeftijd en culturele achtergrond van de individuele leden.
• Aanwezigheid van de verschillende specifieke aspecten en kennisgebieden zoals artistiek inhoudelijk, zakelijke kennis binnen de culturele sector, representatie van het eiland.
Terschelling/Friesland, politiek inhoudelijk netwerk (landelijk/Europees), marketing, fondsenwerving, sponsoring, financiën & risicomanagement, HR en juridisch.

Profiel
De leden beschikken gezamenlijk over de volgende kwaliteiten en competenties:
• Algemene toezichthoudende kwaliteiten en ervaring.
• Het vermogen om het beleid van Oerol en het functioneren van het bestuur te toetsen.
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
• Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder en de organisatie als klankbord terzijde te staan en kritisch tegenspel te bieden.
• Inzicht in de eisen die doelmatigheid en kwaliteit aan een organisatie als Oerol stellen.
• Beschikkend over een relevant netwerk landelijk, regionaal en lokaal.
• Voldoende beschikbaarheid om de functie te vervullen.
• Er is geen sprake van tegenstrijdige belangen.
• Hebben affiniteit met good governance en kennen de Governance Code Cultuur

Op dit moment is er behoefte aan twee nieuwe leden met elk een specifiek profiel:
1. een lid met kennis en ervaring op artistiek inhoudelijk gebied.
2. een lid met kennis en ervaring op het gebied van marketing en/of fondsenwerving en sponsoring.
Benoeming van deze leden zal gefaseerd plaatsvinden in respectievelijk september en oktober.

1. Voor het lid ‘artistiek inhoudelijk’ geldt het volgende:
• Beschikt over artistiek inhoudelijke kennis ten aanzien van onze visie en het programma.
• Is goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen en discussies in het kunst- en cultuurveld.
• Heeft een visie op het aanspreken van een breder en cultureel diverser publiek.
• Is beschikbaar als lid vanaf begin september.

2. Voor het lid ‘marketing/fondsenwerving’ geldt:
• Heeft kennis van (online)marketingstrategieën en een visie op het bereiken van een jonge doelgroep.
• Heeft kennis en ervaring op het gebied van fondsenwerving en sponsoring, zowel ten aanzien van de publieke fondsen als de zakelijke en de particuliere markt.
• Is beschikbaar als lid vanaf eind oktober.

Procedure
1. Reageren ‘artistiek inhoudelijk’
We zien de motivatiebrief en cv graag voor 12 augustus 2019 digitaal tegemoet via info@binoq.nl onder vermelding van sollicitatie ‘Raad van Toezicht Oerol Artistiek’.

2. Reageren ‘marketing/fondsenwerving’
We zien de motivatiebrief en cv graag voor 30 augustus 2019 digitaal tegemoet via info@binoq.nl onder vermelding van sollicitatie ‘Raad van Toezicht Oerol Marketing’.

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma die de werving en selectie voor ons begeleidt, via 020 514 13 80 of per mail via info@binoq.nl.

selectie
1. De selectie voor de vacature van het artistiek inhoudelijk RvT-lid vindt plaats in de maand augustus. De selectiegesprekken vinden plaats na 26 augustus. Het nieuwe lid wordt benoemd door de Raad van Toezicht in de vergadering van 10 september.

2. De selectie voor de vacature van het ‘marketing’ RvT-lid vindt plaats in de maand september. De selectiegesprekken vinden plaats na 16 september. Het nieuwe lid wordt benoemd door de Raad van Toezicht in de vergadering van 31 oktober.

Deel deze pagina