Praktysk

Freonen fan Oerol

Mei har bydrage lizze mear as 10.000 Freonen in hiele stevige basis foar de produksje fan ús festival.

"Wat dwaan jimme eins mei myn vriendenbijdrage?"

Tegearre binne de Freonen fan Oerol eins mede-hoofdsponsoren fan ús festival. Mei har bydrage lizze mear as 10.000 Freonen in hiele stevige basis foar de produksje fan ús festival, elk jier wer. Om't wy dêr enoarm bliid mei syn krije ús Freonen dêr dan ek hiel wat foar werom.

Om te begjinnen biede wy ús Freonen Early Bird tagong oant de online kaartferkeap. Ek organisearjen wy spesjale vriendenacties. Do ûntfangt elk jier de Oerol Programmakrant en twa kear per jier in spesjale digitale Vriendenkrant.

Wat kost dy freonskip eins?

Do kinst ús stypje op ferskillende manieren, elk abonnemint hat syn eigen foardielen dus kies de foarm dy it bêste by dy past. Do kinst kieze foar in Vriendenabonnement fan 22, 44 of 66 euro per jier.

Litte wy Freonen wurde Oerol foar 22 euro!
Litte wy Freonen wurde Oerol foar 44 euro!
Litte wy Freonen wurde Oerol foar 66 euro!

Diel dizze side