Praktysk

Freonen fan Oerol

Mei harren bydrage lizze mear as 10.000 Freonen in hiele stevige basis foar de produksje fan ús festival.

"Wat dogge jimme eins mei myn freonenbydrage?"

Tegearre binne de Freonen fan Oerol eins haadsponsoren mei fan ús festival. Mei harren bydrage lizze mear as 10.000 Freonen in hiele stevige basis foar de produksje fan ús festival, elk jier wer. Om't wy dêr geweldich bliid mei binne, krije ús Freonen dêr dan ek hiel wat foar werom.

Om te begjinnen biede wy ús Freonen Early-Bird-tagong ta de online kaartferkeap. Ek organisearje wy spesjale freonenaksjes. Do ûntfangst elk jier de Oerol Programmakrante en twa kear per jier de spesjale digitale Freonenkrante.

Wat kostet dy freonskip eins?

Do kinst ús stypje op ferskillende manearen. Elk abonnemint hat syn eigen foardielen dus kies de foarm dy't it bêste by dy past. Do kinst kieze foar in Freonenabonnemint fan 24,50 en 49 of 73,50 euro per jier.

Litte wy Freonen wurde Oerol foar 24,50 euro!
Litte wy Freonen wurde Oerol foar 49 euro!
Litte wy Freonen wurde Oerol foar 73,50 euro!

Diel dizze side