Foar it earst nei Oerol?

Dit is watsto moat witten sadatsto goed taret nei Oerol giet en do alles út Oerol hellet.

Foar alles in earste kear

Der is fansels in kâns datsto noch nea op Oerol binne west. Om't in earste kear altyd nij is, hawwe wy foar dy in oersjoch makke fan de wichtichste saken sadatsto fuortendaliks as in wiere Oerol-expert Skylge betreedt. Besjoch hjir it programma fan 2019!

Foar yn de aginda!

 • It allerbelangrijkste: Oerol is dit jier fan 14 oant en mei 23 juny, noteerdizze 10 dagen dus yn dyn aginda.
 • Op 6 maaie om 12.00 oere komt it programma fan 2019 online, fia dit oersjoch sjochsto wat Oerol dit jier foar do yn petto hat.
 • Fan 22 maaie 20.00 oant en mei 27 maaie 23:59 oere kinsto as Freon fan Oerol kaarten keapje yn de Vriendenvoorverkoop. Wurd Freon! It hat hiel soad foardielen.
 • Op 28 maaie om 20.00 oere giet de algemiene foarferkeap fan start. Tidens dizze foarferkeap wurde al soad kaarten ferkocht. Gjin kaarten? Gjin stress. Oerol is nea hielendal útferkocht. Mear lêzen, kin hjir.

Alles geregeld mei it All-in ticket

Gean All-in mei Oerol. Wy hawwe it do hiel maklik makke troch de All-in tickets. Mei Oerol All-in hasto yn in klap dyn hiele Oerol geregeld en mei in klap bedoele wy:

 • De boottocht (retour!)
 • In fyts
 • In campingplek
 • It festivalbandje (Wat is dat? Sjoch hieronder!)
 • Voorstellingstickets. Tink derom: der syn ferskillende soarten All-intickets, per All-in ticket heart dan ek in ferskillend oantal voorstellingstickets. Makliker kinne wy it net meitsjen. Aardiger wol, asto der by binne.


Der binne ferskillende soarten tickets, fia All-in tickets kies do it ticket dat by dy past.

It Oerol festivalbandje

Wolst safolle mooglik sels regelje en Oerol belibje? Dan hawwe wy it festivalbandje foar do. De feiten op in rige:

 • Do hast in festivalbandje foar 26 euro (oant 12 jier, 5 euro).
 • It festivalbandje biedt do 10 dagen tagong oant mear as 50 bands op de twa festivalterreinen - de Betonning en de Westerkeyn -, 16 expedities,Pop-up performances, talkshows en noch folle mear Oerol.
 • Fanôf de start fan it festival is it festivalbandje 31 euro (oant 12 jier, 8euro).
  Asto nei foarstellingen giet dy net binnen it festivalbandje passe dan moat do dêr apart in kaartsje foar keapje.
 • Do kinst Oerol op en ôf mei itselde bantsje. Stel do komt op moandei en tongersdei in dei lâns, dan kin dit mei itselde festivalbandje.
 • Hâld der rekkening mei dat by it festivalbandje gjin boottocht,verblijfplaats, fyts en voorstellingstickets yn begrepen syn.
Ja, ik gaen nei Oerol

Diel dizze side