Stypje Oerol

Oerol is yn 1981 oprjochte en yntusken útgroeid ta ien fan de grutste lokaasjeteaterfestivals yn Europa.

It festival set troch syn lizzing op ôfstân, sawol makkers as besikers oan ta experimint en dryst ûndersyk. De unike kwaliteit fan Oerol is dat keunstners ûndersykje wat allinne hjir ûndersocht wurde kin en dat besikers ûnderfine wat allinne hjir ûnderfûn wurde kin.

Freonen fan Oerol

Mei harren bydrage lizze mear as 10.000 Freonen in hiele stevige basis foar de produksje fan ús festival.

Diel dizze side