Oer Oerol

Organisaasje

Oerol hat in fêst kearnteam fan tsien (dieltiid-) meiwurkers. Mei dit team wurkje we oan de programmearing fan it folgjende festival.

Meiwurkers Oerol 2019:

Siart Smit algemeen directeur, Kees Lesuis artistiek leider festival, Mirjam Hartlief hoofd bedrijfsvoering en dagelijkse leiding festival, Heleen Moors dagelijkse leiding festival, Ada Plinck hoofd productie en dagelijkse leiding festival, Hannah van der Rest hoofd marketing en communicatie, Sabine Pater coördinator programmering, Enny Breukel medewerker administratie, Bodil Swart secretariaat & directie ondersteuning, Roos Naves fondsenwerving en relatiebeheer, Marin de Boer creatief producent expeditieprojecten, Wilco Admiraal junior marketeer, Afke Nel Smit vrijwilliger secretariaat, Sietze Hamstra vrijwilliger Vrienden administratie, Willie Buren – Oosterhuis vrijwilliger ondersteuning kantoor, Ron da Costa systeembeheer, Wendy Moonen programmeur straattheater en programmacoördinatie Westerkeyn, Peter Dijkstra programmeur muziek, Peter Reen programmeur muziek, Farnoosh Farnia creatief producent de Betonning en Playground, Iris Arkenbout traffic manager, Kirsten de Bruijn coördinator all-in arrangementen, Charise Bakker stage marketing en communicatie, Manja Mulder medewerker reis en verblijf, David Jansen hoofd techniek, Iemke Lurvink productiecoördinator theater, Aline de Jonge productiecoördinator theater, Marie-Louise Calame projectleider kaartverkoop & website, Daphne Kamp coördinator horeca.

Joop Mulder oprichter.

Fan ein maart ôf oant heal juny wurdt ús team oanfolle mei ferskate tydlike meiwurkers en stazjêres. Dan sette likernôch fyftich ‘simmermeiwurkers’ foet oan wâl op de haven fan Skylge. Sy binne ús ekstra hannen dy’t de spyllokaasjes yn oarder meitsje, de festivalterreinen ynrjochtsje, de catering op poaten sette, foar de nedige technyk soargje, ferfier en ûnderdak regelje en de kommunikaasje útsette.

Frijwilligers

De lêste en grutste groep binne de rom 1000 entûsjaste frijwilligers dy’t ús helpe mei it meitsjen fan de weiwizers, it op- en ôfbouwen fan de spyllokaasjes en de festivalterreinen, het rûnriden fan gasten, it skuorren fan de kaartsjes, taapjen fan bierkes ensafuorthinne. Unmisber en fan ûnskatbere wearde!

Diel dizze side