Nijs  18 maart 2020

Oerol en corona

It coronavirus hâldt Nederlân en de wrâld op dit momint yn syn greep. It is noch ûndúdlik wat de mooglike konsekwinsjes binne foar ús festival.

Update 25 maart 2020 17:00 oere

Mei de nije maatregels fan 23 maart, waard dúdlik dat Oerol net op de oarspronklike manier plakfine kin. Dêrfoar hawwe wy no ienris in langere tariedingstiid nedich. Hoe Oerol der dan wol út sjen sil, dat binne wy oan it ûndersykjen.

Dêryn binne wy ôfhinklik fan besluten fan de oerheid en de mooglikheden fan makkers, meiwurkers en eilanders. Mar wy hâlde goede moed en sette alles op alles om, binnen de mooglikheden, in foarm fan Oerol te meitsjen.

Directeur Siart Smit:

“Wy dogge dit allegearre net om ryk te wurden, mar om't der in needsaak is om dingen te meitsjen, te dielen en te fertellen. Krekt yn dizze tiid fiele wy dy oandrang noch sterker. Der sil wat komme, mar wat krekt, dêr kinne wy wier noch gjin antwurd op jaan”

Shout out!


In shout out nei alle festivals, foarstellingen en konserten dy't no net trochgean: wy libje mei jimme mei en réalisearje ús wat dit organisatoarysk en finansjeel fan jimme freget!

Oerol wurket thús

Om te soargjen dat elkenien sûn bliuwt, wurket Team Oerol oant en mei 6 april fan hûs út. It kantoar op Skylge giet ticht. Dat betsjut dat wy faaks wat minder berikber binne, mar per mail kinne wy noch in protte dwaan. Wy binne allinne op moandei, tiisdei en woansdei telefoanysk berikber fan 09:00 oant 13:00 oere.

Updates

Wy sille jimme hjir en fia ús sosjale kanalen op de hichte hâlde fan de ûntjouwingen. Wy jowe hjir ek oandacht oan makkers en artysten dy't hurd rekke wurde troch de corona-maatregels, en diele mei goede moed de gâns kreative ideeën dy't no ûntstean.

Bliuw sûn op ôfstân!

Team Oerol

Diel dizze side