Foar it earst nei Oerol?

Dit is watsto moat witten sadatsto goed taret nei Oerol giet en do alles út Oerol hellet.
Lês mear